CJ/T543-2022:城市轨道交通计轴设备技术条件

CJ/T543-2022:城市轨道交通计轴设备技术条件

  • 编号CJ/T543-...
  • 资源类型产品标准
  • 发布日期2022-02-11
  • 实施日期2022-05-01
  • 废止日期-
  • 入库日期2022-03-17
  • 最近更新2022年03月18日
点击试读

CJ/T543-2022 1 

1 范围 5 

2 规范性引用文件 5 

3 术语和定义 6 

4 设备组成和结构 7 

5 一般要求 7 

5.1 工作环境 7 

5.2 寿命 7 

5.3 检测能力 7 

5.4 室外设备安装 8 

6 功能和性能要求 8 

6.1 外观 8 

6.2 设备功能 8 

6.3 响应时间 8 

6.4 外壳防护等级 8 

6.5 绝缘电阻 8 

6.6 绝缘耐压 8 

6.7 温度性能 9 

6.8 交变湿热 9 

6.9 振动性能 9 

6.10 冲击性能 9 

6.11 高温运行 9 

6.12 低气压性能 9 

6.13 雷电防护 9 

6.14 电磁兼容 9 

7 可靠性、可用性、可维修性和安全性要求 9 

7.1 可靠性、可用性要求 9 

7.2 可维修性要求 10 

7.3 安全性要求 10 

8 接口要求 10 

8.1 工作电源 10 

8.2 传输通道 10 

8.3 接地 10 

8.4 与联锁系统接口 10 

8.5 与监测的接口 10 

9 试验方法 11 

9.1 外观检查 11 

9.2 设备功能测试 11 

9.3 响应时间测试 11 

9.4 外壳防护等级试验 12 

9.5 绝缘电阻 12 

9.6 绝缘耐压 12 

9.7 温度试验 12 

9.8 交变湿热试验 12 

9.9 振动性能试验 13 

9.10 冲击性能试验 13 

9.11 高温运行试验 13 

9.12 低气压试验 13 

9.13 雷电防护试验 14 

9.14 电磁兼容试验 14 

10 检验规则 14 

10.1 检验分类 14 

10.2 出厂检验 14 

10.3 型式检验 14 

10.4 出厂检验及型式检验项目表 14 

11 标志、包装、运输和贮存 15 

11.1 标志 15 

11.2 设备包装 15 

11.3 设备运输 15 

11.4 设备贮存 15 

参考文献 16 

分享到 :
相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。